Инсталација

ГеоТек како примарна дејност изведува инсталации на системи за безбедност од разни категории и димензии. Располага со технички и оперативни капацитети, големо искуство во изведени инсталации, installerстандардизација во работењето, професионален однос.

Инсталација и монтажа на опрема во почетна фаза на градилиште, дополнителни инсталации на постоечки објекти. Израдботка на план на динамика за изведба на проектирани решенија, следење на работењето по фази, изготвување на времени извештаи, изведба на технички прием и обука на персонал за контрола и употреба на инсталираните системи за безбедност и автоматика.

Нашата компанија води исклучителна грижа за безбедност во работењето, применува мерки и заштитна опрема во изведба на инсталатерските работи на градилишта и објекти. Вработените вршат годишни здравствени проверки и посетуваат обука за работа на висина. Со овие мерки се намалува можноста за повреда на работно место. Вработените од оперативниот оддел поминуваат тестирања на знаење од доменто на техничко обезбедување и автоматика во временски интервали до неколку пати годишно. Тоа ни користи во категоризација на вработените, унапредување на нивното знаење преку дополнителни обуки вршени од производителите на опрема или други остручени лица.

Нашата компанија располага со технички и оперативни средства и алати за изведба на инсталатерска работа:

– Оперативни возила

– Комбиња за пренос на материјали

– Хидраулична дигалка до 8 метри

– Монтажни скелиња и скали

– Дупчалки со голема моќност за пробиви

– Генератори за АС напон

– Монтажни рефлектори и развод

– Рачен алат

– Електричен алат